سپنج

برند

تنها چیزی که نمی خواهیم این است که فرمول های برنده به هر شکل تغییر کنند.

کوکاکـولا یکی از بزرگ تریـن برنـد دنیاسـت و در ۱۵۵ کشـور پر فروش تریـن نوشـیدنی بـوده و وقتـی نوشـابه کوکاکـولا را می خریـد در حقیقـت میـراث ایـن برنـد و یـک نمـاد فرهنگـی را مـی خریـد.

برند

در بازار رقابتی، یک محصول پایین تر از حد استاندارد نمی تواند جایی بین مشتریان داشته باشد. زمانـی کـه محصـول جدیـد وارد فروشـگاه ها می شـود بایـد کامـلا بی عیـب و نقـص باشـد و اینجاسـت کـه موضـوع تحقیـق و توسـعه مطـرح می شـود ولـی داشـتن محصولـی کـه ظاهـرا فقـط داخـل آزمایشـگاه خـوب عمـل می کنـد فایـده ای نـدارد. محصـول بایـد بـدون هیـچ مشـکلی در دنیـای واقعـی هـم عمـل کنـد.

برند

برندینگ فردی Personal Branding (پرسنال برندینگ) یکی از مفاهیم اساسی در برندینگ و مدیریت برند است و عبارت است از : فرایند توسعه یک نشانه، مارک یا علامت که در پیرامون اسم یا شغل یک فرد حقیقی ساخته می‌شود.

برند

جذب مشتری وفادار یکی از بهترین راههای موفقیت برای هر کسب و کاری است اما چگونه؟

به نقل از مردمان؛ در هر حیطه ای هم که تجارت کنید، اگر مشتری نداشته باشید، بالاخره کارتان با شکست روبه رو خواهد شد. به همین دلیل است که خیلی مهم است که

برند

جلب رضایت مشتری یکی از بهترین راههای جذب مشتری ثابت در هر کسب و کاری است پس با بهبود کیفیت خدمات کسب و کارتان سعی کنید رضایت مشتری را جلب کنید.

همواره تفاوتی بین رضایت مشتری و نگهداشت مشتری وجود دارد که برخی از شرکت ها تفاوت این دو را نمی دانند. یک نفر ممکن است از محصولات و خدمات شما راضی باشد، اما هرگز

برند

استراتژی پیام برند به برندهای بی شماری کمک کرده است که با موفقیت جایگاه سازی کنند. با انتخاب پیام برند مناسب شما در ذهن مخاطبان، با آن پیام شناخته می شوید و به این صورت در ذهن مصرف کنندگان جایگاه خود را می سازد.

 وقتی پیام برند خود را